homecontact

   
 


Списък на предлаганите юридически услуги1. Цялостно правно обслужване за закупуването на недвижимо имущество на територията на РБългария:

- извършване на всички необходими юридически справки, по преценка на адвоката и според сега действащото законодателство, в зависимост от вида на имота, като проверките се извършват
двукратно - на ниво предварителен договор, а впоследствие непосредствено преди подписване на нотариалния акт;

- изготвяне и подписване от името на клиента на предварителен договор;

- извършване на плащания на продажната цена на имота според предварителния договор и и плащане на остатъка от цената при подписване на нотариалния акт, а така също и други плащания във връзка с осъществяването на сделката,
от името и за сметка на клиента, това включва нотариални такси, комисионни възнаграждения и др;

- становище, на английски език, относно резултатите от направените юридически
справки и банков репорт;

- деклариране на имота в данъчната служба в двумесечния срок;

Тук не са включени техническите проверки по отношение на земя, планове, разрешения за строеж, или конструктивна експертиза.

2. Регистрация на фирма - ООД, ЕООД, включваща:

- подготовка на всички документи, изисквани от закона;

- откриване на набирателна сметка;

- проследяване процеса насъдебна регистрация на фирмата;

- регистрация на фирмата в данъчната служба, БУЛСТАТ регистър, НОИ, Инспекцията по труда.

3.Промени в обстоятелствата на вече регистрирана фирма, включваща:

- подготовка на всички документи, изисквани от закона;

- проследяване процеса по съдебна регистрация на фирмата;

- регистрация на промените в данъчните подразделения,БУЛСТАТ регистър, НОИ, Инспекция по труда.

4. Пребиваване, включващо:

- консултации и подготовка на необходимите документи за получаването на виза тип D;

- консултации и подготовка на необходимите документи за кандидатстване за удължаване на виза, включително и получаването на разрешение за продължително пребиваване за 1 (една) година.

- продължаване на пребиваването след изтичането на първата една година.

5. Подготовка за кандидатстване за виза тип С, включваща консултации и подготовка на документи за кандидатстване за виза тип С; дължимите суми за титуляра и член на семейството(при наличие на такъв) се различават.

6. Изготвяне на годишни данъчни и финансови отчети и декларации на неактивно ООД.

7. Юридическа и финансова консултация;

8. Административни услуги и банкови операции

9. Процесуално представителство

10. Водене на дела


Адвокат Десислава Везенкова

Адвокатска кантора "Везенкова"

 
     

©Copyright 2005 LAW-OFFICE VEZENKOVA All Rights Reserved

AID Design Group
©Site Design 2005